// முகப்பு

சபைக் ௬ட்டத்தை நடாத்துவதற்காக மற்றும் மக்கள் சேவைகளை வழங்குவதற்கு ஏற்ற முறையில் மேல் மாகாண மாகாண சபையின் உறுப்பினர்களுக்கு வசதிகளை வழங்குதல் சபைச் செயலாளர் காரியாலயத்தின் பிரதான விடயமாகும்.

மேல் மாகாண மாகாண சபை செயலாளர் காரியாலயம்

 204,

டென்சில் கெப்பேகடுவ மாவத்தை,

பத்தரமுல்லை

Last updated: July 02, 2020 at 6:21 am:

அடுத்த சபைக் ௬ட்டம் மேல் மாகாண மாகாண சபை 2019 ஏப்ரல் 9 ஆந் திகதி மு.ப. 09.30 க்கு இலக்கம் 204, டென்ஸில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை, சிறீ ஜயவர்தன புற பத்தரமுல்லையில் அமைந்துள்ளமேல் மாகாண சபையின் கட்டடத் தொகுதியின் சபை மண்டபத்தில் நடைபெறும்

மே.மா.ச நாளேடு 2019


சபை அடையாண அட்டை
  • சபை அடையாள அட்டை பெறுவதற்குரிய விண்ணப்பம்
சபை உறுப்பினர்களின் தனிப்பட்ட பணியினர்
  • தனிப்பட்ட செயலாளருக்கான விண்ணப்பம்
  • தனிப்பட்ட இலிகிதர்களுக்கான விண்ணப்பம்
  • தட்டெழுத்தாளருக்கான விண்ணப்பம்
  • காரியாலய ஊழியர்களுக்கான விண்ணப்பம்
வேறு விண்ணப்பங்கள்
  • மனுவினை சமர்ப்பிப்பதற்குரிய விண்ணப்பம்
  தரவிறக்கம்>>
Last updated: :