// මුල් පිටුව

සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම පිණිස හා මහජන සේවා සැපයීමට හැකිවනු පිණිස බස්නාහිර පළාතේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට පහසුකම් සැපයීම සභා ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධානතම කර්තව්‍ය වේ.

බස්නාහිර පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය

අංක 204,

11 වන මහල,

බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,

ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

Last updated: July 02, 2020 at 6:21 am:

මීළඟ සභා රැස්වීම

බස්නාහිර පළාතේ පළාත් සභාව ..... බත්තරමුල්ල, ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ අංක 204 හි පිහිටි බස්නාහිර පළාතේ පළාත් සභා ගොඩනැගිලි පරිශ්රියේ සභා ශාලාවේදී රැස්වේ.

දිනපොත 2019


Council Identity Card
  • Application to obtain the Council Identity Card
Personal Staff for Council Members
  • Application for Personal Secretary
  • Application for Personal Clerk
  • Application for Typist
  • Application for K.K.S.
Other Applications
  • Application form for Petitions
  Download >>

Last updated: :